สมัครงานราชการ ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

สมัครงานราชการ ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก สมัครงานราชการ และแนวทางประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ เมื่อได้ปฏิบัติพันธกิจ เพื่อประชาชนแล้ว สมัครงานราชการ. สมัครงานราชการ งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานด าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ สมัครงานราชการ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท ามาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะด าเนินไปได้ อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป สมัครงานราชการ.      

หางานจัดซื้อ หลายคนอาจจะแปลความหมายของตำแหน่ง “งานจัดซื้อ”

หางานจัดซื้อ หลายคนอาจจะแปลความหมายของตำแหน่ง  “งานจัดซื้อ” หากแต่ความเป็นจริงแล้ว ตำแหน่งงานนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ และความรู้ ให้มากกว่าการต่อรองซื้อขายสินค้าทั่ว ๆ ไป หางานจัดซื้อ เพราะเจ้าหน้าที่จัดซื้อ คือผู้ที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กร หางานจัดซื้อ. หางานจัดซื้อ หากคุณได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ที่ทำงานด้านนี้ หรือคุณคือผู้ที่ได้ทำงานนี้มาสักช่วงเวลาหนึ่ง คุณจะเกิดความรู้สึกว่า “ใช่ว่าคุณซื้อของเป็น แล้วคุณจะทำงานตำแหน่งนี้ได้” ดังนั้น จึงเกิดเป็นคำถามตามมาว่า งาน Purchase คืองานอะไร? มีหน้าที่อย่างไรในองค์กรบ้าง? งาน Purchase สำคัญอย่างไรต่อองค์กร? งานจัดซื้อ คือตำแหน่งงานของบุคคลที่จัดหาสินค้า หรือบริการที่ต้องการมาสู่องค์กร โดยอาศัยทักษะและความสามารถในการต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และแน่นอนว่า ไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ Purchase ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร หางานจัดซื้อ ตำแหน่งงาน Purchase หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นตำแหน่งงานมีความหมายตรงตัว จนกระทั่ง มีคนกล่าวว่าตำแหน่งงานนี้เป็นงานที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ หากแต่ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับเทคนิค และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ผู้ที่จะเข้ามาทำงานในสายของ Purchase นี้ … Continue reading

หางานท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ

หางานท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ หางานท่องเที่ยว ที่ปฏิบัติงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  หางานท่องเที่ยว. หางานท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยว การควบคุมบริการท่องเที่ยว และจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว การต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดบริการนำเที่ยว ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำ ความรู้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อและระดับของตำแหน่ง หางานท่องเที่ยว ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 ระดับ 1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 ระดับ 2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ระดับ 3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 ระดับ 4 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ระดับ 5 หางานท่องเที่ยว.      

หางานขับรถส่งของ ธุรกิจการค้าการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า

หางานขับรถส่งของ ธุรกิจการค้าการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยลำดับ สิ่งที่ตามมากก็คือการกระจายสินค้าและบริการไปสู่มือผู้บริโภค หางานขับรถส่งของ ซึ่งสามารถกระทำได้หลายๆทางทั้งการขนส่งการบก ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับการขนส่งทางบกภายในประเทศของเราก็มักกระทำโดยการใช้การขนส่งทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ หางานขับรถส่งของ. หางานขับรถส่งของ มีตั้งแต่รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ สภาพปกติทั่วๆไปหรือธรรมชาติของธุรกิจการขนส่งโดยใช้รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวจะมีความลักษณะคล้ายคลึงกันเกือบทุกสถานประการกล่าวคือ ระยะเวลาในการทำงานขับรถหัวลากของพนักงานขับรถมักจะยาวนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง จนถึงหรืออาจมากกว่า 24 ชั่วโมงต่อรอบการขนส่งก็ได้ หางานขับรถส่งของ ผู้ที่มีอาชีพบังคับควบคุมยานพาหนะส่วนบุคคลให้เคลื่อนที่ไป ในบางครั้งอาจใช้คำว่า “สารถี” สำหรับผู้ที่ควบคุมพาหนะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น รถม้า คำว่า “โชเฟอร์” ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง “ผู้ทำหน้าที่ให้ความร้อน” เนื่องจากรถในยุคแรก มีลักษณะเช่นเดียวกับรางรถไฟและเรือ คือ ใช้พลังไอน้ำ คนขับรถจึงต้องให้ความร้อนเพื่อผลิตพลังงาน มีกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งได้ว่าจ้างให้มีคนขับรถเต็มเวลาทำหน้าที่ขับยานพาหนะส่วนบุคคล และยังมีบริการอย่างมืออาชีพซึ่งเสนอรถลีมูซีนและรถเช่า ซึ่งมีคนขับรถทำหน้าที่อยู่ด้วย วิธีการดังกล่าวคล้ายกับแท็กซี่ แต่มีความหรูหรามากขึ้น มีประโยชน์หลายประการที่ได้รับจากการใช้คนขับรถ รวมทั้งความสะดวก ความเป็นประโยชน์และการประหยัดเวลาวมทั้งความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับนักธุรกิจและหุ้นส่วนใหญ่ หางานขับรถส่งของ.

สมัครงานขาย บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์

สมัครงานขาย บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สมัครงานขาย สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ สมัครงานขาย.   สมัครงานขาย 1. ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู่เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน สมัครงานขาย 3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 4. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากเป็นผู้กำหนดโปรแกรมและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มนุษย์จึงเป็นตัวแปรสำคัญในอันที่จะทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลได้รับจากการกำหนดของมนุษย์ (Peopleware) ทั้งสิ้น สมัครงานขาย.

หางานกฎหมาย การเตรียมความพร้อมอาชีพอัยการ

หางานกฎหมาย การเตรียมความพร้อมอาชีพอัยการ ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนคณะนิติศาสตร์ และต้องสอบได้เนติบัณฑิต (นบ.)หางานกฎหมายนอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทุกประการ หางานกฎหมาย. หางานกฎหมาย คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอัยการมีดังต่อไปนี้ 1. จบหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หรือสอบไล่ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการอัยการเทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 2. จบตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 3. ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ นายทหารพระธรรมนูญหรือทนายความ หรือได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการอัยการกำหนด ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้ คณะกรรมการอัยการมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นๆ ด้วย หางานกฎหมาย 4. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 5. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี 6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 7. เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 8. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 9. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 10. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการหรือตามกฎหมายอื่น 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 12. … Continue reading

หางานสมัครงาน โดยทั่ว ๆ ไป หนทางที่จะเริ่มมองหาแหล่งงาน

หางานสมัครงาน โดยทั่ว ๆ ไป หนทางที่จะเริ่มมองหาแหล่งงานได้นั้นมีหลายวิธี หางานสมัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สื่อมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนี้ไม่ใช่เรื่อง ยากเลย ที่คุณจะ หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่เปิดรับสมัครงาน หางานสมัครงาน. หางานสมัครงาน ซึ่งคุณอาจจะเลือกดูได้จากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ เป็นสื่อที่คนต้องการหางานทำมักจะมองหาเป็นอันดับแรกโดยสื่อดังกล่าวอาจจะมา ในรูปของนิตยสาร รายสัปดาห์ที่ลงข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารงานวันนี้ Smart Job หางานหาง่าย หรือมาในรูปของหนังสือพิมพ์ที่ลงโฆษณา รับสมัครงานโดยเฉพาะ เช่น หนังสือพิมพ์แหล่งงาน งานทั่วไทย นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของ Section Classified ที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น โลกวันนี้ The Nation Bangkok Post เป็นต้น โดยสื่อเหล่านี้จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการ เปิดรับสมัครงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งนอกจากโฆษณา รับสมัครงานแล้ว ยังมีบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการสมัครงานที่น่าสนใจอีกด้วย เรียกว่าถ้าคุณต้อง การหางานล่ะก็ สื่อสิ่งพิมพ์มีประโยชน์ต่อ … Continue reading

แฟรนไชส์ร้านกาแฟ กลยุทธ์หรือหลักการบริหารจัดการร้านกาแฟสด

แฟรนไชส์ร้านกาแฟ กลยุทธ์หรือหลักการบริหารจัดการร้านกาแฟสดแบบชนะตลอดกาลในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด ล้วนใช้ศาสตร์แห่งความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ แฟรนไชส์ร้านกาแฟ โดยเฉพาะกับการบริหารและจัดการธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ยิ่งต้องหาหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า แฟรนไชส์ร้านกาแฟ. แฟรนไชส์ร้านกาแฟ หลักในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟสดหรือศาสตร์ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้ มักจะได้ยินบ่อยๆ เพราะเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับคนไทยบริหารและจัดการกับปัญหาต่างๆ ปรัชญานี้สามารถนำไปใช้ได้กับการกระทำในทุกๆเรื่อง และได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ว่าประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เป็นศาสตร์ที่ทันสมัยเสมอ ใช้ได้ในทุกๆโอกาส และใช้ได้กับทุกๆธุรกิจทุกขนาด ศาสตร์ในการบริหารจัดการและพัฒนาร้านกาแฟสดให้ประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้า แฟรนไชส์ร้านกาแฟ 1 ) เข้าใจ ศาสตร์ของการเข้าใจ 1.1 เข้าใจในตัวเองและคนอื่น 1.2 เข้าใจในการบริหารจัดการร้านกาแฟสด 1.3 เข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่คือร้านกาแฟสด 1.4 เข้าใจลูกค้าและการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 1.5 เข้าใจสินค้าที่ขายและการบริการ 2 ) เข้าถึง ศาสตร์ของการเข้าถึง 2.1 เข้าถึงหัวใจของธุรกิจร้านกาแฟสด 2.2 เข้าถึงสินค้าและบริการที่คุณขาย 2.3 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด 2.4 เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก ฯลฯ 2.5 เข้าถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 3 … Continue reading

อาชีพเสริมรายได้ดี เป็นวัยรุ่นแต่อยากหาเงินบนโลกออนไลน์ ให้ได้มาก ๆ

อาชีพเสริมรายได้ดี เป็นวัยรุ่นแต่อยากหาเงินบนโลกออนไลน์ ให้ได้มาก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย วิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถหารายได้เสริมผ่านเน็ตง่าย ๆ ในระหว่างเรียน อาชีพเสริมรายได้ดีในโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นหรอกนะวัยรุ่น แต่หากอยากมีรายได้เสริมในขณะที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ หรือต้องการใช้เวลาว่างหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองก็สามารถโกยเงินได้จากช่องทางออนไลน์นี่แหละ แต่ต้องทำยังไงถึงจะรวยแบบไม่เสี่ยง มาลองดู อาชีพเสริมรายได้ดี.  อาชีพเสริมรายได้ดี15 วิธีหารายได้เสริมระหว่างเรียนผ่านเน็ตง่าย ๆ ในแบบฉบับวัยรุ่น 1. รับติวหนังสือในวิชาที่เราเทพ หากเป็นคนที่เรียนเก่งหรือมีความถนัดในวิชาไหนเป็นพิเศษ สามารถผันตัวเองเป็นติวเตอร์อายุน้อยได้เลย โดยอาจจะโฆษณารับติวหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวเอง หรือจะสร้างเพจขึ้นมาโดยเฉพาะก็ไม่มีใครว่า อ๊ะ ! แต่มีข้อแม้นะว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาที่จะสอนพอสมควร หรืออย่างน้อย ๆ ก็ควรต้องมีเทคนิคในการเรียนและจดจำที่ไม่เหมือนใครไว้เป็นจุดขายสักหน่อย 2. เขียนหนังสือทำมือ สมัยนี้การเป็นนักเขียนไม่ได้ไส้แห้งเหมือนที่ใครเขาลือกัน ที่สำคัญเรายังสามารถขายงานเขียนของเราได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์รับซื้อบทความทั่วไป หรือจะเขียนหนังสือขายใน E-Book อย่างจริงจังก็ย่อมได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของตัวเองนะจ๊ะ 3. รับเลี้ยงเด็ก ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ค่อนข้างว่าง แถมเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยว บวกกับมีจิตใจอ่อนโยนรักเด็ก คุณสมบัติติดตัวตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เหมือนกัน โดยประกาศรับเลี้ยงเด็กผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเลย แค่นี้ก็มีรายได้เสริมแล้ว 4. รับฝากสัตว์เลี้ยง ให้เลี้ยงเด็กอาจจะไม่ไหว งั้นลองเปิดรับฝากสัตว์เลี้ยงแทนก็ได้ ยิ่งสมัยนี้คนเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขฟีเว่อร์กันน่าดู อย่างน้อยคงมีใครมาจ้างเราให้เลี้ยงเจ้าสัตว์สี่ขาของเขาบ้างล่ะน่า … Continue reading

แฟรนไชส์ราคาถูก ธุรกิจ แฟรนไชส์กระทาหัน

แฟรนไชส์ราคาถูก ธุรกิจ แฟรนไชส์กระทาหัน ภายใต้ชื่อทางการค้า “นกกระทาหันขอนแก่น” (The Grilled quail ) เปิดปริการเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2555 จากแนวคิดของผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ และคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงและจำหน่ายนกกระทาให้กับกลุ่มพ่อค้า แฟรนไชส์ราคาถูก แม่ค้าทั่วไป โดยส่วนมากจะเป็นการขายในส่วนของ “ไข่และเนื้อของนกกระทา” แต่ยังคงเป็นที่รู้จักในวงแคบ จึงมีความคิดว่า “ทำอย่างไร คนทั่วไปถึงจะรู้จัก นกกระทา และหันมาบริโภคเนื้อของมันมากขึ้น? แฟรนไชส์ราคาถูก. แฟรนไชส์ราคาถูก นกกระทา ถึงจะมีขนาดที่เล็ก แต่สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผิ้ง ย่าง ทอด อบสมุนไพร แกงป่า และอีกมากมาย อีกทั้งยังให้รสชาติของเนื้อที่คล้ายกับเนื้อไก่อีกด้วย ดังนั้นผู้ก่อตั้งจึงเล้งเห็นว่า การที่จะทำให้ “นกกระทา” กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ก็น่าจะเป็นธุรกิจอาหาร ซึ่งก็สรุปออกมาเป็นการนำนกกระทาที่โตพอได้ขนาดไปประกอบอาหารประเภท ย่าง(หัน) โดยได้พยายามคิดค้นสูตรและวิธีการหมัก รวมไปถึงการคิดค้นสูตรน้ำหมักและน้ำจิ้มที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีรสชาติที่กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เทียบได้กับไก่หมุนที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งไม่เหมาะสำหรับชนชั้นล่าง หรือผู้บริโภคกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างน้อย “นกกระทาหัน” จึงถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ้นให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรค์ และธุรกินนกกระทายังถือเป็นการขยายโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่ม … Continue reading